Nowe rozporządzenie w spr. pozwoleń radiowych
Dodane przez SP9GR dnia 19 luty 2015 - 09:49:28

DZIENNIK USTAW


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r.
Poz. 10
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej


Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243,
827 i 1198) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;
2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;
3) okres ważności pozwoleń;
4) sposób identyfikacji stacji amatorskiej.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) stacja amatorska – urządzenie albo urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem albo
systemami antenowymi niezbędne do wykonywania w jednej lokalizacji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej;
2) prefiks – jeden z następujących układów dwóch liter albo cyfry i litery: HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z, przeznaczony
przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny do wykorzystania przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej
do tworzenia znaków wywoławczych;
3) świadectwo operatora urządzeń radiowych – świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne;
4) znak wywoławczy – unikalny ciąg liter łacińskich i cyfr arabskich identyfikujący stację amatorską.
§ 3. 1. Ustala się rodzaje pozwoleń:
1) pozwolenie kategorii 1 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pozwolenie kategorii 3 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810–2000 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz,
14000–14350 kHz, 21000–21450 kHz, 28000–29700 kHz, 144–146 MHz, 430–440 MHz i 10,0–10,5 GHz, przeznaczonych
dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 10


3) pozwolenie kategorii 5 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej pracującej:
a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości nie większej niż
30 MHz,
b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W dla określonej w pozwoleniu częstotliwości większej niż 30 MHz
– we wszystkich zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) pozwolenie dodatkowe – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu, nie większą niż 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udziału
w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.
2. Dopuszcza się używanie stacji amatorskiej poza lokalizacją określoną w pozwoleniach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 4. Pozwolenie kategorii 1 wydaje się:
1) osobie fizycznej, która posiada:
a) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony
organ zagraniczny albo
b) pozwolenie wydane przez uprawniony organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone
w § 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem
Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT);
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), które przedłożą zgodę od jednej do trzech osób odpowiedzialnych za pracę stacji amatorskiej,
posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo wydane
przez uprawniony organ zagraniczny, oraz które ukończyły 18 lat.
§ 5. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń
radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ zagraniczny.
§ 6. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się:
1) osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo
wydane przez uprawniony organ zagraniczny i ukończyła 18 lat;
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które przedłożą
zgodę osoby odpowiedzialnej za pracę stacji amatorskiej, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń
radiowych lub równoważne świadectwo wydane przez uprawniony organ zagraniczny, oraz która ukończyła
18 lat.
§ 7. Pozwolenie dodatkowe wydaje się:
1) osobie fizycznej,
2) osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a także
stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
– które posiadają pozwolenie kategorii 1.
§ 8. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w § 4, § 5 i § 7, przez osobę fizyczną, która nie ukończyła 18 lat, wymaga
uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
§ 9. Pozwolenia wydaje się na okres nieprzekraczający:
1) 10 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 10


2) 5 lat – w przypadku pozwolenia kategorii 5;
3) 12 miesięcy – w przypadku pozwolenia dodatkowego.
§ 10. 1. Stację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który zawiera:
1) prefiks;
2) cyfrę arabską z zakresu od 0 do 9;
3) kombinację maksymalnie:
a) 7 znaków, składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą – w przypadku pozwoleń dodatkowych,
b) 4 znaków, składających się z liter i cyfr arabskich, z których ostatni jest literą – w przypadku pozostałych kategorii
pozwoleń.
2. Znak wywoławczy przydzielany w pozwoleniu kategorii 5 rozpoczyna się prefiksem SR, którego wykorzystywanie
przy przydzielaniu znaku wywoławczego w pozwoleniu innego rodzaju jest niedopuszczalne.
§ 11. Znak wywoławczy przydziela się, mając na uwadze propozycję zawartą we wniosku o wydanie pozwolenia, jeżeli
znak ten nie został już przydzielony innej stacji amatorskiej.
§ 12. Pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały
wydane.
§ 13. Do wniosków o wydanie pozwoleń złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy
tego rozporządzenia, przy czym na wniosek o wydanie pozwolenia tymczasowego określonego w przepisach dotychczasowych
wydaje się pozwolenie dodatkowe określone w rozporządzeniu.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


3) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.